Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS” (28.04.2021.)

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 27., stav 1., alineja 1. i člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama  („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj  6/92, 8/93 i 13/94), član 7.  stav (1) i član 8. stav (1) i (2)  Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima  Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, „ broj 12/3, 34/3 i 65/13),  člana 23. stav (1) Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:  42/13 i 6/16) i člana 15. stav (1) alineja 2. i član 18. stav (1) Pravila Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival-Scena MESS, broj: 257/16, od 10.05.2016. godine, člana 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU „MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS“, broj: 02-VI-369-1/18, od 13.06.2018. i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove broj: 02-IV-145-OD/21 od 22.04.2021. godine, objavljuje se:

Javni konkurs  za izbor i imenovanje direktora  Javne ustanove “MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS”

I Naziv, sjedište i internet adresa ustanove: Javna ustanova „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“,  Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo, BiH, telefon: +387 33 200 392, fax: +387 33 211 972, e-mail: [email protected], web:  www.mess.ba.

II Opći uslovi za imenovanje:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
 • da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora;
 • da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje;
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbe člana 5. Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 • da nije izbrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora.

III Posebni uslovi za imenovanje:

 • VSS (VII stepen stručne spreme) ili završen drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja na jednoj od umjetničkih akademija, filozofskom fakultetu ili arhitektonskom fakultetu, stečena akademska titula odnosno stručno zvanje magistar za određenu stručnu oblast ili doktor nauka ili doktor umjetnosti;
 • da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja fakultetske diplome, od čega najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti kulture i umjetnosti.

IV Opis poslova i radnih zadataka:

 • organizira i rukovodi radom J.U. MES i svih produkcionih programa Umjetničkog sektora – Scena MESS, kao i produkcijom i organizacijom programa Umjetničkog sektora – Festival MESS;
 • zastupa i predstavlja J.U. MES pred trećim licima;
 • odgovoran je za zakonitost rada J.U. MES;
 • predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je J.U. MES osnovan;
 • predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove plana i razvoja J.U. MES;
 • izvršava odluke Upravnog odbora;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
 • podnosi Upravnom odboru Izvještaj o finansijskom poslovanju;
 • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i odgovoran je Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja J.U. MES;
 • vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima J.U. MES.

V Period na koji se imenuje: 

Mandatni period od četiri godine.

  VI  Mjesto obavljanja rada i vrijeme rada:

J.U. „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“ / Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo, BiH, radno vrijeme 40 sati sedmično raspoređenih u pet radnih dana od ponedjeljka do petka.

VII Rok u kojem se podnose prijave:

15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnim novinama Oslobođenje dana 28.04.2021. godine, na web stranici Ustanove (www.mess.ba ) i na web stranici Ministarstva kulture i sporta KS.

VIII Telefon kontakt osobe  zadužene za davanje dodatnih objašnjenja: Dajana Gurda, telefon +387 33 200 392, e-mail: [email protected]

IX Adresa na koju se podnose prijave: Prijave sa dokazima  o ispunjavanju uslova iz konkursa slati preporučeno na adresu J.U. „MES – Međunarodni teatarski festival -Scena MESS“,  Maršala Tita 54/I , 71000 Sarajevo.

X Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu

(u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci) 

Svojeručno potpisana prijava na javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima i sljedećom dokumentacijom:

 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje ili potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio, sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
 • Dokaz o poznavanju minimalno jednog svjetskog jezika (odgovarajući verificirani dokument – uvjeranje/certifikat ili potvrda o aktivnom znanju stranog jezika izdato od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika; Uvjerenje o položenim ispitima s ocjenom iz pojedinih predmeta, Dodatak diplomi završenog fakulteta);
 • Program rada za mandatni period;
 • Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
 • Izjava ovjerena kod nadležnog organa da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora;
 • Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje;
 • Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbe člana 5. Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije izbrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH;
 • Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove, neovisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini, a ukoliko je član ili predsjednik  upravnog ili nadzornog odbora, priložit će ovjerenu izjavu da će, u slučaju imenovanja za direktora,  podnijeti ostavku na mjesto predsjednika ili člana upravnog ili nadzornog odbora u ustanovi  u kojoj je imenovan.

 

Po konačnosti odluke o imenovanju kandidata, imenovani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti, a ostali kandidati svoje dokumente mogu  preuzeti lično  u prostorijama JU „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“ na adresi Maršala Tita 54, 71 000 Sarajevo.

XI Način predaje dokumentacije: Prijava sa dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na gore navedenu adresu u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na javni konkurs – ne otvaraj”.

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                             v.d. Predsjednica Upravnog odbora

                                                                              Lejla Hodžić                      

 javne nabavke