Poništenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove“MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“ i Javni konkurs za imenovanje i izbor direktora Javne ustanove MES-Međunarodni teatarski festival – Scena MESS

V.D. UPRAVNI ODBOR

 Na osnovu člana  15.  Pravila Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS, broj: 257/16 od 10.05.2016. godine i Odluke V.D. Upravnog odbora  o poništenju konkursa za izbor i imenovanje  direktora  Javne ustanove “MES -Međunarodni teatarski festival – Scena MESS” broj 02-V-205/21 od 24.05.2021. godine objavljuje se:

Poništenje javnog konkursa za izbor i imenovanje  direktora Javne ustanove“MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“

Poništava se  javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „MES -Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“ na mandatni period od četiri godine, a koji je bio objavljen u Dnevnim novinama “Oslobođenje” dana 28.04.2021. godine, u  Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 33 – oglasni dio, na internet stranici Javne ustanove „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“ (www.mess.ba) i na internet  stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Na osnovu člana 27. stav 1. alineja 1. i člana 29. Zakona o ustanovama  („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj  6/92, 8/93 i 13/94), član 7.  stav (1) i član 8. stav (1) i (2)  Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima  Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine „ broj 12/3, 34/3 i 65/13),  člana 23. stav (1) Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:  42/13 i 6/16) i člana 15. stav (1) alineja 2. i član 18. stav (1) Pravila Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS, broj: 257/16 od 10.05.2016. godine, člana 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“ broj: 02-VI-369-1/18, od 13.06.2018. i Odluke v.d. Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa  za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“  broj: 02-V-216/21 od 24.05.2021. godine, objavljuje se:

Javni konkurs

 za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove “MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS”

 

 1. Naziv, sjedište i internet adresa ustanove: Javna ustanova „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“, Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo, BiH, telefon: +387 33 200 392, fax : +387 33 211 972, e-mail: [email protected], web:  mess.ba.
 2. Opći uslovi za imenovanje:
 3. da je stariji od 18 godina;
 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
 5. da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine;
 7. da nije osuđivan za krivično djelo ili prekršaj nespojiv sa dužnošću Direktora;
 8. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbe člana 5. Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti Direktora.

III Posebni uslovi za imenovanje:

 1. VSS (VII stepen stručne spreme), ili završen drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja na jednoj od umjetničkih akademija, filozofskom fakultetu ili arhitektonski fakultet;
 2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja fakultetske diplome od čega najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti kulture i umjetnosti;
 3. da je regionalno i internacionalno afirmisan u svojoj oblasti;
 4. da se ističe organizacionim sposobnostima:
 5. da ima aktivno znanje stranih jezika (obavezno engleskog ili njemačkog jezika) koje se dokazuje verifikovanim dokumentom (uvjeranje/certifikat ili potvrda o aktivnom znanju stranog jezika izdato od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika; Uvjerenje o položenim ispitima s ocjenom iz pojedinih predmeta, Dodatak diplomi završenog fakulteta).

 IV Opis poslova i radnih zadataka:

 1. zastupa i predstavlja J.U. „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“;
 2. odgovoran je za zakonitost rada J.U.MES;
 3. predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja J.U.MES;
 4. izvršava odluke Upravnog odbora;
 5. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana;
 6. odgovoran je Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja J.U.MES;
 7. učestvuje u radu Upravnog odbora J.U. MES“ bez prava glasa;
 8. imenuje i razrješava umjetničke rukovodioce;
 9. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima uposlenika iz radnog odnosa;
 10. vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima ustanove.

 Period na koji se imenuje:

Mandatni period od četiri godine.

  

 1. Mjesto obavljanja rada i vrijeme rada:

J.U. „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“ / Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo, BiH, radno vrijeme 40 sati sedmično raspoređenih u pet radnih dana od ponedjeljka do petka.

 VII. Rok u kojem se podnose prijave:

15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnim novinama Oslobođenje dana 02.06.2021. godine, web stranici Ustanove (www.mess.ba ) i web stranici Ministarstva kulture i sporta KS.

VIII. Telefon kontakt osobe  zadužene za davanje dodatnih objašnjenja: Dajana Gurda, telefon +387 33 200 392, e-mail: dajana@mess.ba

IX Adresa na koju se podnose prijave: Prijave sa dokazima  o ispunjavanju uslova iz konkursa slati preporučeno na adresu JU „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“,  Maršala Tita 54/I , 71 000 Sarajevo.

X Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu

Svojeručno potpisana prijava na javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima i sljedećom dokumentacijom:

 1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 4. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje ili potvrda o ostvarenom radnom iskustvu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog iskustva koje je kandidat obavljao;
 5. Dokaz o poznavanju minimalno jednog svjetskog jezika – obavezno engleskog ili njemačkog (uvjeranje/certifikat ili potvrda o aktivnom znanju stranog jezika izdato od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika; Uvjerenje o položenim ispitima s ocjenom iz pojedinih predmeta, Dodatak diplomi završenog fakulteta).
 6. Program rada za mandatni period;
 7. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
 8. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 9. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije izbrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH;
 10. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora;
 11. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbe člana 5. Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 12. Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove, neovisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini, a ukoliko je član ili predsjednik  upravnog ili nadzornog odbora, priložit će ovjerenu izjavu da će, u slučaju imenovanja za direktora,  podnijeti ostavku na mjesto predsjednika ili člana upravnog ili nadzornog odbora u ustanovi  u kojoj je imenovan.

Po konačnosti odluke o imenovanju kandidata, imenovani kandidat  je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a ostali kandidati svoje dokumente mogu  preuzeti lično u prostorijama J.U. „MES – Međunarodni teatarski festival- Scena MESS“ na adresi Maršala Tita 54., 71 000 Sarajevo.

Sve dokumente je potrebno priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

   XIII. Način predaje dokumentacije: Prijava sa dokumentacijom dostavlja putem pošte preporučeno na gore navedenu adresu u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora – ne otvaraj”.

Napomena: nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

                                                                             V.D. Predsjednica Upravnog odbora

                                                                                            Lejla Hodžić

 

Broj: 02-V-206-1/21
Sarajevo, 24.05.2021.godine                            javne nabavke