Poništenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove“MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS“

– UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana  tačke 6. Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020. godine, Odluke Upravnog odbora  o poništenju  konkursa za izbor i imenovanje  direktora  Javne ustanove  “MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS” broj 02-X-458/20 od 20.10.2020. godine objavljuje se:

Poništenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove“MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS“

Poništava se  javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „MES- Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“ na mandatni period od četiri godine, a koji je bio objavljen u Dnevnim novinama “Oslobođenje” dana 03.07.2020. godine, u  Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 44/20 – oglasni dio, na internet staranici Javne ustanove „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“ (www.mess.ba) i na internet stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Preuzimanje dokumenta

 javne nabavke